Política de privacitat i protecció de dades



A continuació, s’exposa la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals aplicable al LLOC WEB sobre la informació que l’USUARI pot facilitar quan en faci ús.

Política de Privacitat

La Política de Privacitat del Portal de GRUPO EDELVIVES està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Legitimació

En compliment d’allò establert al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable, GRUPO EDELVIVES informa que les dades de caràcter personal proporcionades per l’USUARI, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de GRUPO EDELVIVES la finalitat del qual és gestionar i administrar l’accés als continguts del LLOC WEB, prestar serveis de comerç electrònic, elaborar estadístiques d’ús, remetre butlletins informatius i gestionar qualsevol tipus d’incidència en els serveis.

Aquestes dades es registren sempre amb el consentiment de l’usuari, que manifesta el seu acord de manera lliure, informada i mitjançant una clara acció afirmativa.

De la mateixa manera, s’informa els usuaris que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives, complint amb les finalitats prèviament descrites. Aquestes finalitats explícites i legítimes estan accessibles al registre d’activitats de tractaments de GRUPO EDELVIVES.

Comunicació de dades

Les dades obtingudes per GRUPO EDELVIVES no es comunicaran a tercers, excepte en aquells casos en què estigui permès per la normativa aplicable i sigui necessari per a la correcta prestació de serveis i en supòsits expressament autoritzats per l’USUARI

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual s’obtenen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Mesures de seguretat

GRUPO EDELVIVES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades personals legalment requerides per la normativa vigent, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per l’USUARI.

Responsable del tractament i drets dels interessats

Els USUARIS que hagin facilitat les seves dades a GRUPO EDELVIVES s’hi podran dirigir, en la seva qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament de les mateixes, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, mitjançant comunicació via email al correu electrònic lopd@edelvives.es o per correu postal a l’adreça següent: A/A: Departamento Legal, GRUPO EDELVIVES, Carretera de Madrid, Km 315,700, 50001-Zaragoza, amb la següent referència a la seva carta: “Exercici de drets protecció de dades” (en aquesta modalitat de notificació, mitjançant correu postal, l’USUARI haurà d’acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu DNI).

Formularis de Registre

Per poder accedir a alguns dels continguts i serveis del Portal de GRUPO EDELVIVES, l’USUARI haurà de facilitar les dades a través dels formularis de registre habilitats a tal efecte. Aquest procés està presidit pel compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades.

L’emplenament dels Formularis de Registre (i fer clic al botó “enviar”), la seva realització implicarà necessàriament que l’USUARI hagi estat informat i, en el seu cas, hagi prestat el corresponent consentiment al contingut de la present Política de Privacitat.

Nom d’Usuari i Contrasenya

El nom d’usuari i la contrasenya d’accés al LLOC WEB són personals i intransferibles, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el supòsit que l’USUARI conegui o sospiti de l’ús del seu nom d’usuari i contrasenya per part de tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de GRUPO EDELVIVES com més aviat millor.

Protecció de Menors

Amb caràcter general, els productes i serveis prestats a través del LLOC WEB estan dirigits a majors d’edat, de manera que GRUPO EDELVIVES no recopila deliberadament dades personals de menors d’edat.

En aquells casos en els quals s’ofereixin productes o serveis dirigits a menors de 14 anys, se sol·licitarà el registre dels seus pares o representants legals.

En el supòsit que subapartats o funcionalitats específiques del LLOC WEB requereixin dades personals de menors de 14 anys, GRUPO EDELVIVES sol·licitarà el consentiment dels seus pares o representants legals. Aquesta circumstància s’indicarà en el document de condicions particulars aplicables a aquell subapartat o funcionalitat i GRUPO EDELVIVES adoptarà les mesures que legalment corresponguin.

GRUPO EDELVIVES no respon de les dades de menors que, sense poder conèixer aquest fet, s’hagin facilitat sense consentiment de pare, mare o tutor. En el cas que GRUPO EDELVIVES tingui coneixement d’haver rebut inadvertidament a través dels formularis de registre del LLOC WEB dades personals de menors de 14 anys, procedirà a suprimir les dades en qüestió dels seus registres.

© Baula 2019 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: