Avís legal1. Informació general

El present document té per objecte establir les condicions generals que seran d’aplicació al Lloc Web del Grupo Edelvives disponible a la url: http://baula.com/, d’ara endavant el LLOC WEB, i té el valor d’un Contracte entre el Grupo Edelvives i l’Usuari del LLOC WEB. A aquest document, d’ara endavant se’l denominarà l’AVÍS LEGAL.

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem que EDITORIAL LUIS VIVES (d’ara endavant, GRUPO EDELVIVES) és la titular del LLOC WEB.

Les dades identificatives de GRUPO EDELVIVES són:

• Denominació social: EDITORIAL LUIS VIVES

• Número d’Identificació Fiscal, N.I.F.: R5000274J

• Domicili social: Carretera de Madrid, Km 315,700, 50001-Zaragoza.

• Correu electrònic: comercialbaula@baula.com (a efectes d’informació); lopd@edelvives.es (per a qualsevol qüestió relativa a la protecció de dades personals, exercici de drets, etc.)

L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest LLOC WEB pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Igualment, les condicions comercials aplicables a les compres realitzades en el LLOC WEB (condicions de compra, modalitats de pagament admeses, política de devolucions, condicions de finançament, etc.) es troben recollides en apartats habilitats a tal efecte.

Es recomana a l’USUARI que, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels continguts i serveis de comerç electrònic esmentats, llegeixi atentament les corresponents condicions aplicables.

2. Usuaris

La utilització del LLOC WEB atribueix la condició d’Usuari (d’ara endavant, USUARI), la qual cosa implica l’adhesió al present AVÍS LEGAL en la versió d’aquest publicada en el moment en què s’accedeixi al LLOC WEB. GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i la configuració del LLOC WEB, així com el present AVÍS LEGAL. Per a això, GRUPO EDELVIVES recomana a l’USUARI revisar curosament l’AVÍS LEGAL cada cop que accedeixi al LLOC WEB.

Amb caràcter general, els serveis prestats pel LLOC WEB estan dirigits a majors d’edat, excepte que expressament s’hi indiqui el contrari en les condicions particulars aplicables a subapartats o funcionalitats específiques del LLOC WEB (en aquest cas, GRUPO EDELVIVES adoptarà totes les mesures que legalment li corresponguin). En tot cas, els USUARIS menors de 14 anys d’edat han d’utilitzar el LLOC WEB en presència del seu pare, mare, tutor o representant legal, els quals acceptaran el contingut de les presents condicions, supervisaran en tot moment la utilització del LLOC WEB per part d’aquests menors i es responsabilitzaran de la navegació que aquests menors fan. GRUPO EDELVIVES es reserva el dret de sol·licitar documents d’autorització paterna verificables per a la utilització del LLOC WEB per part de menors d’edat en els casos en què ho consideri oportú per a la salvaguarda dels drets de les parts.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del LLOC WEB, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges i també el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat de GRUPO EDELVIVES o de tercers, els drets dels quals reconeix GRUPO EDELVIVES, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment. Està prohibida la utilització d’aquests elements sense la prèvia utilització d’aquests elements sense la prèvia autorització escrita de GRUPO EDELVIVES o dels seus respectius titulars.

L’USUARI s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

• Utilitzar els continguts de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

• Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es compta amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès;

• Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a GRUPO EDELVIVES o a tercers;

• Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de LLOC WEB per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar i divulgar de qualsevol manera la informació esmentada.

L’USUARI respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que GRUPO EDELVIVES pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització del LLOC WEB.

GRUPO EDELVIVES vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre i/o eliminar, a la seva total discreció, els continguts o excloure l’USUARI del LLOC WEB en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que a judici de GRUPO EDELVIVES resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de GRUPO EDELVIVES o els seus col·laboradors, o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de GRUPO EDELVIVES o dels seus col·laboradors.

La infracció de qualsevol dels drets anteriorment citats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. L’incompliment per part de l’USUARI de qualsevol de les condicions facultarà GRUPO EDELVIVES des d’aquell mateix moment a inhabilitar-ne les claus d’accés al LLOC WEB.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a interrompre l’accés al LLOC WEB, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del LLOC WEB ni dels seus continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’USUARI es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a GRUPO EDELVIVES en aquest sentit.

GRUPO EDELVIVES no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de GRUPO EDELVIVES, i/o a causa d’una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de Força Major. En qualsevol cas, sigui quina en sigui la causa, GRUPO EDELVIVES no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. GRUPO EDELVIVES tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del LLOC WEB per efectuar-hi operacions de manteniment, millora o reparació.

5. Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís legal, així com les relacions establertes entre GRUPO EDELVIVES i l’USUARI es regirà per la legislació espanyola vigent.

La via natural per a la resolució de les incidències que puguin sorgir entre l’USUARI i GRUPO EDELVIVES en l’execució i interpretació dels serveis prestats és, en primer lloc, el de les converses directes i personals. Només en cas d’ineficàcia de les mateixes i excepte en cas de disposició expressa en contrari de la vigent legislació d’enjudiciament civil, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre GRUPO EDELVIVES i l’USUARI se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

 

© Baula 2019 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: