Avís legalEn compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot seguit s’exposen les dades identificatives del titular del web així com del responsable del tractament de les dades d’identificació personal recollits a través del web http://www.baula.com/ (d’ara endavant, el LLOC WEB).

· Denominació social: Editorial Luis Vives Hermanos Maristas (d’ara endavant, GRUPO EDELVIVES)

· Número d’Identificació Fiscal: CIF, núm. R5000274J

· Adreça a efectes de notificacions: Ctra. de Madrid km. 315,700; C.P. 50.012 Saragossa (Espanya)

· Correu electrònic: info@edelvives.es

Entitat que pertany a l’Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza; inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, amb el número 1334-i/28-SE/B.

Les condicions d’ús següents tindran el valor d’un Contracte entre GRUPO EDELVIVES i l’Usuari del LLOC WEB.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest LLOC WEB atribueix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió a les condicions presents en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi.

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal, així com les Condicions Generals d’ús del Portal. Per això, GRUPO EDELVIVES recomana a l’Usuari llegir atentament aquestes condicions cada cop que accedeixi al LLOC WEB.

Per poder utilitzar els Serveis i accedir al LLOC WEB, l’Usuari haurà d’acceptar prèviament aquestes Condicions d’Ús.

L’Usuari no podrà utilitzar els Serveis ni podrà acceptar aquestes Condicions d’Ús si:

(a) no està legalment habilitat per formalitzar un contracte vinculant amb GRUPO EDELVIVES.

(b) té prohibida o exclosa legalment la recepció, utilització d’aquest tipus de Serveis, en virtut de la legislació del seu país de residència o des del qual accedeix o utilitza el LLOC WEB.

L’accés a determinats Continguts oferts a través del LLOC WEB pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, l’Usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

 

ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al LLOC WEB de manera lliure i gratuïta. No obstant, GRUPO EDELVIVES es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees del LLOC WEB per a les quals l’Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (vegeu la política de privacitat).

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, de manera que no n’està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i a mantenir-ne el secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de divulgar-la a tercers.

En el supòsit que l’Usuari sàpiga o sospiti que la seva contrasenya és utilitzada per tercers, haurà d’informar de tal circumstància a GRUPO EDELVIVES al més ràpidament possible.

 

CARÀCTER I CORRECTA UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, les Condicions Particulars que hi puguin haver, així com amb la moral i els bons costums acceptats generalment i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a usar els Continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

· Utilitzar els Continguts de manera, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums acceptats generalment acceptats o a l’ordre públic;

· Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, excepte en el cas que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o allò que resulti permès legalment;

· Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a GRUPO EDELVIVES;

· Emprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del LLOC WEB per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera dita informació.

L’Usuari respondrà del danys i perjudicis de tota natura que GRUPO EDELVIVES pogués patir, directament o indirecta, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de la Condicions Generals, Particulars, o de la llei en relació amb la utilització del LLOC WEB.

GRUPO EDELVIVES vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i està legitimat per interrompre i/o eliminar, a la seva total discreció, els Continguts o excloure l’Usuari del LLOC WEB en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’alguns dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de GRUPO EDELVIVES resulten contraris a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de GRUPO EDELVIVES o els seus col·laboradors o diferents segells editorials pertanyents al Grup, o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi del GRUPO EDELVIVES o dels seus col·laboradors. En qualsevol cas, GRUPO EDELVIVES no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, excepte en els supòsits en els quals així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat competent.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GRUPO EDELVIVES es reserva el dret a interrompre l’accés al seu LLOC WEB, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través del dit LLOC WEB en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, GRUPO EDELVIVES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu LLOC WEB ni dels Continguts, per la qual cosa la seva utilització per part de l’Usuari es du a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a GRUPO EDELVIVES en aquest sentit.

GRUPO EDELVIVES no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, d’altres inconvenients originats per causes que escapen al control de GRUPO EDELVIVES i/o tingui per origen causes de Força Major. En qualsevol cas, sigui quina en sigui la causa, GRUPO EDELVIVES tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització de cap tipus a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del LLOC WEB per efectuar-hi operacions de manteniment, millora o reparació.

GRUPO EDELVIVES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ser causats per la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hi hagi accedit a través del LLOC WEB. Ni tampoc pels Continguts prestats per terceres persones o entitats. GRUPO EDELVIVES tractarà en la mesura que pugui d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al seu web que no compleixi amb les garanties mínimes de veracitat.

No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats al seu web. GRUPO EDELVIVES es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resultin falsos, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

GRUPO EDELVIVES no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis patits per l’accés a continguts de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen al web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre el fet que hi ha altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes per aquest LLOC WEB.

GRUPO EDELVIVES no serà responsable en cap cas del resultat obtingut a través de dits enllaços o de les conseqüències que se’n derivin del seu accés per part dels Usuaris.

Aquests Continguts de tercers són proporcionats per aquests, de manera que GRUPO EDELVIVES no pot controlar i no controla la licitud dels Continguts ni la qualitat dels serveis oferts. En el supòsit que un Usuari consideri que algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca s’hi conté activitat o informació il·lícita i està interessat en sol·licitar la supressió de l’enllaç pot dirigir-se a GRUPO EDELVIVES a través de la seva adreça de correu electrònic info@edelvives.es, indicant-hi com a assumpte “Supresión de link”. De la mateixa manera, GRUPO EDELVIVES exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que pugui ser causats per la presència de virus o la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes que hi estiguin emmagatzemats.

GRUPO EDELVIVES no es fa responsable per la utilització que l’Usuari faci dels serveis i productes del LLOC WEB ni de les contrasenyes, així com de qualsevol altre material del LLOC WEB, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

 

DRETS DE PROPIETAT

Tots els Continguts d’aquesta pàgina web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat de GRUPO EDELVIVES o de tercers, els drets dels quals reconeix GRUPO EDELVIVES, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional vigent en cada moment.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la reproducció, distribució, modificació, alteració o descompilació més enllà d’allò que permetin les fórmules de sindicació de continguts.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les disposicions presents, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

La publicació d’informació, pàgines web, emmagatzematge d’arxius o la comunicació pública de qualsevol altre contingut a través del LLOC WEB suposen la cessió a GRUPO EDELVIVES, de manera revocable prèvia comunicació de l’usuari, no exclusiva, i amb tota l’amplitud admesa en dret, sense cap límit material, temporal o geogràfic, tots els drets d’explotació de natura intel·lectual (i entre els quals, sense ànim limitatiu, els drets de reproducció, comunicació pública, distribució i transformació).

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRUPO EDELVIVES té implantat al si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de els dades considerades com a personals.

1. Privacitat i Confidencialitat

A través de formularis de contacte o registre d’Usuaris
Sense perjudici d’allò previst en el que s’ha indicat a cadascun dels formularis del LLOC WEB, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a GRUPO EDELVIVES el tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que s’hi indiquen. GRUPO EDELVIVES incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer del qual en té la titularitat, comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud remesa a través del formulari de contacte del LLOC WEB o per correu electrònic a lopd@edelvives.es.

2. Confidencialitat

GRUPO EDELVIVES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de manera confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia

3. Protecció de menors

Si ets MENOR D’EDAT només pots aportar dades personals amb el consentiment previ de pares o tutors, enviant degudament signat i amb còpia del DNI del pare, mare o tutor signant a l’adreça lopd@edelvives.es, escrivint a l’assumpte “DATOS PERSONALES”. GRUPO EDELVIVES no respon de les dades de menors que sense poder conèixer aquest fet, s’hagin facilitat de pare, mare o tutor.


POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat d’optimitzar la navegació adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l’Usuari.

En navegar o utilitzar els serveis del lloc web, l’Usuari accepta la Política de Cookies del GRUPO EDELVIVES.


Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text en els quals els navegadors emmagatzemen informació durant les visites a les pàgines web. A les cookies s’hi poden recollir dades com ara l’adreça IP, l’adreça que s’està visitant, el sistema operatiu, l’idioma de la navegació, a més d’altra informació. Aquesta informació no queda associada a cap persona en concret sinó que és informació estadística per analitzar la visibilitat dels diferents continguts del lloc web.


Política sobre cookies

Per utilitzar el lloc web al complet, i el seu ordinador, tauleta o mòbil quan navegueu per Internet, l’Usuari haurà d’acceptar les cookies, ja que moltes funcionalitats online han estat dissenyades específicament per funcionar per mitjà de l’ús de cookies.

Les cookies d’aquest lloc web no guarden informació de caràcter personal de l’Usuari. No obstant això, en accedir a altres webs s’activen cookies de tercers que podrien emmagatzemar informació dades personals amb finalitats publicitàries, de manera que la navegació a través de dits webs podria suposar l’acceptació d’aquestes cookies. És per això que en entrar en una pàgina web diferents del lloc web l’Usuari és responsable de llegir i acceptar, o no, l’ús de dites cookies.


Cookies
de rendiment i analítiques

Serveixen per recollir informació estadística sobre com s’utilitza el lloc web. La informació únicament s’utilitzarà per millorar el funcionament del lloc web.

Les principals cookies de rendiment que s’utilitzen són:

Cookies pròpies (de sessió): són necessàries per a la navegació pel lloc web. No emmagatzemen dades personals.

• Google Analytics: permeten generar un ID d’Usuari anònim i comptabilitzar totes les vegades que un usuari ha visitat un web. Registra la primera vegada i l’última que es va visitar el web. També calculen quan acaba una sessió, origen de l’usuari i les paraules clau usades.

Cookies de tercers: són accessibles només en el cas que l’usuari cliqui el link que porta a la pàgina web del tercer, i quan a més de solicitar l’accés a aquell web, l’Usuari sigui membre de dita pàgina web, havent-s’hi registrat prèviament, o en aquell moment precís, de manera que no en sigui possible l’accés pels “no-membres”. Es recomana llegir la política de cookies relativa a cada domini, aplicació o xarxa social a la qual s’accedeixi.


Gestió de cookies

En navegar i romandre en el lloc web, l’Usuari consent l’ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política. El GRUPO EDELVIVES proporciona accés a aquesta Política de Cookies en el moment de l’accés al lloc web amb l’objectiu que l’Usuari n’estigui informat, sense perjudici que aquest pugui exercir-ne el dret de bloquejar, eliminar i rebutjar l’ús de Cookies en qualsevol moment.

En qualsevol cas, atès que les Cookies no són necessàries per a l’ús del nostre lloc web, l’Usuari pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant-ne la configuració del navegador, que permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o només d’algunes. Gairebé tots els navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja, l’Usuari podrà seguir utilitzant el lloc web, encara que algunes funcionalitats l’experiència de navegació se’n podrien veure limitades.


MARQUES

Les marques, logotips i qualssevol altres de propietat industrial que apareixen en aquest lloc són propietat de GRUPO EDELVIVES o de terceres parts. És prohibida la utilització d’aquestes marques sense l’autorització prèvia escrita de GRUPO EDELVIVES, o de les terceres parts propietàries de les marques.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al LLOC WEB serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present LLOC WEB, els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

© Baula 2018 - avís legal

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: